Nhãn dính – Nhãn

Thêm kích thước, thêm tùy chọn nghĩa là bạn có thêm cơ hội để trình diễn thương hiệu.

Không thể lại bí ý tưởng nữa

Bạn chọn các loại nhãn dính, nhãn với kích thước sẵn.

NhãnTròn

38mm hoặc 76mm

Đặt in Nhãn tròn
Nhãn Chữ nhật

55 x 84mm or 76 x 101mm

Đặt in Nhãn Chữ nhật
Nhãn đóng Tập

22 x 22mm

Đặt in Nhãn đóng Tập

Nên dùng nhãn trong bất kỳ trường dịp nào

Bạn tạo Nhãn Dính để thêm một cái nhìn khác cho mọi thứ bạn dán lên nó.

Thông điệp cá nhân

Dùng các Nhãn Dính để tạo nhãn địa chỉ, niêm phong bao thư cho công việc và cá nhân.

Vật liệu làm Thương hiệu

Nhãn sản phẩm, niêm phong kiện hàng, thẻ giá. Dùng Nhãn mang tính thương hiệu để truyền tải thông tin doanh nghiệp trên bất cứ thứ gì.

Nhãn Khuyến mại

Thêm các khuyến mại tạm thời bằng nhãn của bạn trên từng vật liệu.

Thẻ treo Tên

Cắt gọt các nhãn vuông, chữ nhật làm nhãn tên của bạn trong các sự kiện hay bất cứ dịp nào.