Ảnh Pola Nhỏ

Thật dễ dàng để tạo một bộ ảnh kiểu Polaroid cho bạn với các khuôn sẵn. Bộ Pola Nhỏ bao gồm 20 tấm kích thước 54mm x 86mm.

Ảnh Pola Phổ thông

Thật dễ dàng để tạo một bộ ảnh kiểu Polaroid cho bạn với các khuôn sẵn. Bộ Pola Phổ thông bao gồm 11 tấm kích thước 76mm x 102mm.

Ảnh Pola Trung

Thật dễ dàng để tạo một bộ ảnh kiểu Polaroid cho bạn với các khuôn sẵn. Bộ Pola Trung bao gồm 23 tấm kích thước 100mm x 114mm.

Ảnh Pola Đại

Thật dễ dàng để tạo một bộ ảnh kiểu Polaroid cho bạn với các khuôn sẵn. Bộ Pola Phổ thông bao gồm 19 tấm kích thước 120mm x 135mm.